logo

Lovgivning om batterier

Pr. 1. januar 2014 er batteriafgiften kr. 6,13 pr. kg. bærbare batterier placeret på det danske marked.


Dansk lovgivning omhandlende batterier

Her kan du finde forskellige former for retlig regulering af batteriområdet i Danmark.

Klik på adressen til Retsinformation for at læse den fulde tekst.


Love

L 14 Lovforslag til ændring af lov om miljøbeskyttelse 2011-12
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L14/som_vedtaget.htm#dok


L- 134, Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 2007-08, 2. samling.
http://ft.dk/doc.aspx?/samling/20072/lovforslag/L134/index.htm


Lov om ændring af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), lov om afgift af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (nikkel-cadmium-batterier) og lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
(LOV nr 397 af 22.05.1996)
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A19960039730-REGL


Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
(LBK nr. 1251 af 06.12.2006, Gældende)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17548&exp=1


Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr, samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(BEK nr. af 12.12.2011)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139584&exp=1


Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer
(BEK nr. 1186 af 07.12.2009)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128544


Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om afgift af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
(BKG nr. 138 af 12.03.1996)
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B19960013805-REGL


Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier akkumulatorer
(BKG nr. 943 af 23.09.2008)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121291


Historiske Dokumenter

Bekendtgørelse om visse batterier og akkumulatorer der indeholder farlige stoffer
(LBK nr 1044 af 16/12/1999)
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B19990104405-REGL

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
(Bkg nr 84 af 22.02.1996)
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B19960008405-REGL

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
(LBK nr 547 af 30.05.2000)
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20000054729-REGL

Cirkulære om indsamling af genopladelige NiCd-batterier og apparater med fastmonterede NiCd-batterier fra offentlige institutioner og kontorer (Til alle statsinstitutioner, kommunalbestyrelser og amtsråd)
(CIR nr 2 af 03.01.1992)
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19920000209-REGL


EU-regulering

Batteridirektivet

Europa-parlamentet og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF

Klik her for information om direktivet